Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Levende by

Trondheim kommune planlegger unik og kunstig sjøfugløy ved Munkholmen

Del denne artikkelen
Illustrasjon av den foreslåtte sjøfugløya ved Munkholmen.

Slik kan det bli: Illustrasjonen viser et av forslagene til plassering av Munkholmen fuglelagune og Munkholmen med molo. I eksempelet er sjøfugløya utformet som Trondheimsrosa. K. Morin/Trondheim kommune

En kunstig øy for sjøfugl er unikt, ikke bare i norsk sammenheng, men også internasjonalt. Den vil sannsynligvis vekke stor oppmerksomhet ut i den store verden, forteller naturforvalter Haldor Sesseng.

Tekst
Tove Skjegstad
Foto
Trondheim kommune
To gode naboer: Sjøfugløya vil bli liggende ved siden av Munkholmen.

To gode naboer: Sjøfugløya vil bli liggende ved siden av Munkholmen.

I disse dager undersøker Sesseng og flere kollegaer i Trondheim kommune muligheter for å bygge en kunstig øy for sjøfugl i tilknytning til Munkholmen.

Naturforvalteren mener dette kan og bør bli et viktig tiltak for Trondheim som miljøby.

Mindre måkekonflikt
Etter at fiskemåkene mistet hekkeplassene på Nyhavna, har konfliktene mellom måker og mennesker spredt seg til mange andre steder i Trondheim.

I tillegg har store utbygginger i fjæreområder langs Trondheimsfjorden ødelagt og forandret raste- og leveområder for sjøfugl.

En kunstig sjøfugløy vil med stor sannsynlighet ha stor betydning for sårbare og truede arter. Det trua naturtypen ”ålegraseng” øst for Munkholmen vil for eksempel få mer stabile forhold hvis den planlagte øya etableres.

Øya vil være en liten kompensasjon for negative inngrep, spesielt ovenfor sjøfugl i Trondheimsfjorden.

Trenger tonnevis med stein
Et sentralt tema i arbeidet er at det må skaffes store mengder stein til den kunstige øya.

– For å lage en kunstig sjøfugløy trengs det minimum 50 000 kubikk stein som bygningsmasse, forteller Haldor Sesseng. – Når en nå skal løse behovet for en bedre vei mellom Trondheim og Stjørdal med Ny E6 Øst, har en nå også en unik sjanse til å bedre forholdene for trua sjøfugl.

Sesseng forteller at Statens vegvesen har gitt positive signaler om levering av stein på lekter til Munkholmen i forbindelse med utvidelse av E6 Øst fra Trondheim til Stjørdal. Tanken er at vegvesenet kan levere stein fra ny Gjevingåstunell med utskiping fra Muruvik.

Tidsplan og utforming
E6 Øst skal ifølge Nasjonal Transportplan vedtas våren 2016, med oppstart 2018. Dette betyr at reguleringsplan og alle tillatelser for å bygge sjøfugløya må være klare til 2018.

Øya blir adskilt fra Munkholmen og moloen med en kanal, slik at mennesker og hunder ikke forstyrrer fuglene i for eksempel hekketida.

Det jobbes fortsatt med utforminga, men noen ideer er allerede på bordet forteller naturforvalter Sesseng:

– En idé er å utforme sjøfugløya slik at den fra lufta vil ha form som en ”Trondheimsrose”. Denne utformingen vil være gunstig for fuglene med mange hekke- og skjulesteder, og i tillegg for Trondheim som miljøby med et sterkt symbol på byen.

For de badende og for båttrafikken vil ikke sjøfugløya ha negativ betydning.

– Der fugleøya planlegges er det flere steder fjell i dagen og ellers er sjødybden mindre enn ti meter, forteller Sesseng.

Statsbygg er grunneier på Munkholmen, og i kommuneplanens arealdel har området status som hensynssone for kulturmiljø. Det trengs en godkjenning, fra kulturminnemyndighetenes side, det vil si fra Riksantikvaren med tanke på den kunstige sjøfugløya og eksisterende kulturminner. Byantikvar Gunnar Houen sier at han er positiv til en kunstig sjøfugløy så lenge det ikke bygges i høyden og kulturminner ivaretas.

Unik opplevelse
Naturforvalter Haldor Sesseng forteller at det planlegges også en tursti tilrettelagt for rullestolbrukere fra dagens brygge og ut på moloen, der det blir et eget utsiktssted som gir muligheter til å observere fuglelivet uten å forstyrre.

– Sjøfugløya på Munkholmen vil kunne bli en fantastisk unik opplevelse for mange, sier Sesseng.

Tiltaket har bred støtte fra reiselivsnæringa, NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheimsregionens friluftsråd og Norsk Ornitologisk forening, ifølge naturforvalteren. Det er utarbeidet et forprosjekt om sjøfugløya, med tittelen Munkholmen fuglelagune. Forprosjektet fikk bred, positiv respons fra de berørte interessegruppene, der i blant kulturminneinteresser.

Framdriften av prosjektet er avhengig av et politisk vedtak som skal gi retningslinjer for det videre arbeidet. Politikerne har tidligere bedt om at det lages en prosjektskisse for sjøfugløy i tilknytning til Munkholmen.

Planen er å legge fram en politisk sak om den kunstige sjøfugløya i løpet av våren 2016.

En kunstig øy kan bli en flott hekkeplass.

En kunstig øy kan bli en flott hekkeplass.

Saken plassert geografisk

AVLYST

Åpningstider

Kontakt

Telefon:

Munkvoll helse- og velferdssenter

Senior, Musikk

100,-

Les hele saken

Filtrer kart

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?