Transport & miljø

Jakten på miljøgiftene

Del denne artikkelen
Miljøgifter: Farlig avfall og miljøgifter må ikke slippes ut i vasken eller i toalettet. Dette renses ikke ved renseanleggene og slippes da ut i fjorden vår. (Foto: Lars Svenkerud)

Miljøgifter: Farlig avfall og miljøgifter må ikke slippes ut i vasken eller i toalettet. Dette renses ikke ved renseanleggene og slippes da ut i fjorden vår. (Foto: Lars Svenkerud)

Nesten 90 millioner liter vann strømmer hvert døgn inn til byens to renseanlegg. Et omfattende arbeid gjøres i forkant for hindre at miljøgifter blir med på veien inn.

Tekst
Merete Mauland
Foto
Carl Erik Eriksson

–Vi jobber litt som detektiver. Målet vårt er å stoppe miljøgifter ved kilden slik at de ikke havner i renseanleggene, sier Cecilie Bjørndahl Storrø som er koordinator for kildesporingsprosjektet i Trondheim kommune.

Store rister fjerner uønskede partikler og gjenstander i avløpsvannet som kommer inn til renseanlegget.

Store rister fjerner uønskede partikler og gjenstander i avløpsvannet som kommer inn til renseanlegget. Det de finner mest av er våtservietter, kluter og bleier. Dette skal ikke kastes i do!

Avløpsvann og kloakk fra hele byen renses ved anleggene på Høvringen eller Ladehammeren. Miljøgiftene blir med rensevannet ut i fjorden eller ender opp i slam, som i sin tur brukes som biogjødsel på dyrka mark eller som plantenæring.

–Vi fokuserer derfor på miljøgiftene som har negativ effekt på biogjødsel. Er innholdet av miljøgifter for høyt, kan det ikke brukes til jordbruk eller grøntanlegg. Da må det kastes som avfall og legges i deponi, forklarer prosjektkoordinatoren.

 

Ansatt tar prøver ved innløpet til Renseanlegget. Prøvene analyseres og sammenlignes.

Prosjektleder Marianne Dybsland tar prøver ved innløpet til Renseanlegget. Prøvene analyseres og sammenlignes.

Prøvetaking

Kildesporingen går ut på å avdekke hvor miljøgiftene kommer fra slik at de kan stoppes ved kilden. Nærings- og industrivirksomheter, som er tilknyttet renseanlegget undersøkes, og det tas prøver av avløpsvann i rørnettet.

Det blir også tatt prøver ved innløpet til renseanlegget og av vannet som til slutt slippes ut i fjorden. Målingene viser at organiske miljøgifter som PAH, som blant annet kommer fra bildekk og veistøv, opptrer stadig oftere. Tungmetaller som sink avdekkes også.

–Nivået må holdes nede slik at konsentrasjonene holder seg på et nivå som gjør at slammet kan brukes til biogjødsel. Det er også viktig å begrense utslippet i fjorden da miljøgifter akkumuleres i fisk og andre levende organismer, sier Storrø.

Ta ansvar selv

Det er ikke bare nærings- og industrivirksomheter som oppfordres til å holde miljøfanen høyt. Også private husholdninger bør være bevisste på hva som kastes og tømmes, i kjøkkenvasken, i toalettet og i søpla.

Vaskehaller og anlegg med bilvask har fettutskiller og rister som begrenser utslipp av miljøgifter ut i naturen.

Vaskehaller og anlegg med bilvask har oljeutskiller og rister som begrenser utslipp av miljøgifter ut i naturen.

Medisiner, maling, plastemballasje og batterier inneholder miljøgifter og må håndteres slik at det ikke havner i avløpsvannet.   Også vaskemiddel som brukes til bil inneholder organiske miljøgifter, og dersom bilen vaskes hjemme vil dette gå urenset via overvann til nærmeste elv eller gjennom avløpssystemet og til renseanlegget.

Det er ikke bare miljøgifter som skaper problemer i avløpsanleggene. Både avløpsvann med for eksempel mye papirmasse, høy eller lav pH, vaskefiller og fett skaper driftsforstyrrelser ved avløpssystemene i Trondheim, som igjen kan føre til forurensende utslipp.

–Det er mye vi kan passe på selv. Alle bør ta ansvar for at uønskede stoffer ikke havner i avløpsanleggene, avslutter Cecilie Bjørndahl Storrø, som fortsetter detektivarbeidet for å hindre at miljøgiftene finner veien ut til deg og meg.

Saken plassert geografisk

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?