Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Levende by

Salamanderen trenger vår hjelp

Del denne artikkelen

Truet art: Storsalamanderen på bildet er en hann i vårdrakt. Eva Tilseth

Har du salamander i nabolaget? Da er du heldig! En dam med salamander betyr en sunn og frisk dam med et rikt dyreliv og ikke minst flotte opplevelser!

Tekst
Tove Skjegstad
Foto
Eva Tilseth

Antall dammer har gått tilbake og det er tøft for salamanderartene. Rødlista har ført til økt oppmerksomhet på arter og naturtyper som er truet og det er en økt bevissthet om at det er nødvendig med tiltak i Trondheim.

– I Trondheim retter vi blikket mot stor- og småsalamander, siden Midt-Norge er nordgrensa for disse artene. En annen årsak til at salamander er svært interessant i  er at de er indikator på om det er et rikt og biologisk mangfold i dammene, forteller rådgiver Haldor Sesseng ved Miljøenheten i Trondheim kommune.

Salamanderdam på Lokmyra.

Salamanderdam på Lokmyra.

16 nye dammer i Trondheim

Siden 2010 er det etablert og restaurert 16 dammer i skog- og myrområder i Jonsvannsområdet og i Leinstrandmarka. I tillegg restaureres en dam i jordbrukets kulturlandskap på Byneset og en i Leinstrandområdet. Arbeidet har skjedd i et samarbeid mellom Trondheim kommune, Eva Tilseth, HabitatDesign og Dag Dolmen, NTNU, Vitenskapsmuseet.

– Det som har gjort denne satsingen mulig er også bevilgninger fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Fylkesmannen i Oslo og Akershus, sier Sesseng.

Erfaringer fra dammer i skog og myrområder gjør at oppmerksomheten nå rettes mer mot dammer i mer urbane områder, utbyggingsområder og jordbrukslandskapet. I tillegg til å sikre et rikt biologisk mangfold nært byen, gir dette viktige opplevelser for folk flest.

Unik kompetanse

Trondheim har gjennom dette arbeidet fått et eget unikt kompetansemiljø på salamander. Under utgravingen av brønnen på Sverresborg der de fant skjelettet av en birkebeiner, dukket det uventet opp 10 småsalamandere. Takket være oppmerksomheten rundt arten salamander, ble ekspertene i Trondheim kontaktet for å gi råd om hva som skulle gjøres og hvordan salamanderne kunne berges.

Arkeologene ved Sverresborg Trøndelag folkemuseum har i forbindelse med utgravingsarbeidet i brønnen på borgen plukket opp 10 små salamandere. Torstein Opheim slipper ut småsalamanderene til et nytt liv i en annen dam

NYTT LIV: Arkeologene ved Sverresborg Trøndelag folkemuseum har i forbindelse med utgravingsarbeidet i brønnen på borgen plukket opp 10 små salamandere. Salamanderne fra brønnen på Sverresborg fikk leve videre. Her slipper Torstein Opheim ut småsalamanderne til et nytt liv i en annen dam. 

Stor- og småsalamander

Det finnes en bra – men sårbar bestand av både stor- og småsalamander i Trondheim.
Midt-Norge er nordgrensa for utbredelsen for begge arter. Kjerneområdet for storsalamander nord for Dovre ligger i Jonsvannsmarka i Trondheim, Malvikmarka i Malvik og strekker seg inn i Stjørdal kommune i Nord-Trøndelag.

I tillegg til Jonsvannsmarka er storsalamander registrert i Leinstrandmarka på Byneshalvøya. Storsalamander er registrert på 14 steder i Jonsvannsmarka og på 3 i Leinstrandmarka. Småsalamander er registrert der den store finnes og i tillegg i en del andre lokaliteter i kommunen.

I Trondheim finnes storsalamander i tilknytning til skog- og myrområder. Noen forekomster av småsalamander finnes i tillegg i jordbrukets kulturlandskap. Svært mange salamanderdammer, spesielt i det gamle jordbrukslandskapet, er ødelagt på grunn av utbygging, forurensning, drenering og igjenfylling av dammene.

– Vår målsetting er at alle større utbyggingsplaner i kommunen inneholder minst en dam, sier Sesseng.

Dammer er livsviktige for salamanderen

– Det jobbes for å sikre levedyktige bestander for begge artene i sine naturlige utbredelsesområder, forteller Sesseng. Amfibieekspert Dag Dolmen anbefaler en tetthet på 10 dammer pr km² innen kjerneområdet.

– For å nå dette målet, må det jobbes videre for å ivareta dagens dammer, men også å jobbe videre med etablering av nye, sier Sesseng.

Storsalamanderens overlevelse er også truet av grøfting og skogplanting av myrområder, fiskeutsetting, omdisponering av arealer, veibygging, drenering og gjenfylling av dammer, isolering med lang avstand til nærmeste brukbare lokalitet. Mange tidligere lokaliteter er ødelagt på grunn av dette.

– Hensiktsmessige tiltak videre vil være å gjenopprette større nettverk av gode lokaliteter ved å restaurere eksisterende dammer, grave nye og derved redusere avstand mellom lokalitetene, dessuten fjerne fisk, hindre ny fiskeutsetting og bedre vannkvaliteten, avslutter Sesseng.

 

 

Saken plassert geografisk

AVLYST

Åpningstider

Kontakt

Telefon:

Munkvoll helse- og velferdssenter

Senior, Musikk

100,-

Les hele saken

Filtrer kart

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?