Transport & miljø

Slik bygger vi en sykkelby

Del denne artikkelen

Rød løper: Daværende statsminister Jens Stoltenberg åpnet de første røde sykkelfeltene i Trondheim i 2012. Siden er det røde sykkelnettet utvidet, blant annet her i Festningsgata. Hans Kringstad

Trondheim skal være Norges beste sykkelby. Punktum finale.

Tekst
Hans Kringstad
Foto
Hans Kringstad

Det vedtok politikerne våre som visjon da de godkjente en langsiktig strategi for mer sykling. Antall daglige sykkelturer skal øke fra 34 000 (2009) til 100 000 i 2025. Ett hundre tusen.

Miljøpakken har fått oppdraget. Vi skal løse det ved hjelp av noen hovedgrep:

  • God drift og vedlikehold av anlegg.
  • Kommunikasjon og opplæring for å motivere til sykling.
  • Sykkelvennlig arealbruk.
  • Gjøre det lettere å ta med sykkel på kollektive transportmidler
  • Gode fysiske anlegg.

Gode anlegg – det vil si trygge og raske ruter for syklister – er også raskeste veg til en god sykkelby. Derfor bygger Miljøpakken sykkelveger og sykkelfelt for harde livet. Innen 2025 skal vi ha et sammenhengende hovednett på 180 kilometer.

Trondheim er allerede en annen by for syklister enn da utbyggingen startet i 2010. Mange kilometer sykkelveg med fortau er rullet ut, stadig flere røde sykkelfelt bukter seg gjennom de sentrale delene av byen, og en rekke bruer binder bydeler sammen eller løfter syklistene elegant over farlige bilveger.

Det virker. Stadig flere sykler.

SYKKELTELLER: Sykling har økt fort i Trondheim de siste årene. Ved trikkestallen mellom Tempe og Øya står en av byens to automatiske sykkeltellere.

Sykkelteller: Sykling har økt fort i Trondheim de siste årene. Ved trikkestallen mellom Tempe og Øya står en av byens to automatiske sykkeltellere.

– Vi har prøvd å lære av gode sykkelbyer i Danmark, Nederland og Tyskland. Nå kommer folk fra andre deler av Norge for å se hvordan vi bygger ut sykkelanlegg, sier Ivar Arne Devik, leder i Miljøpakkens sykkelgruppe.

Trondheim har nådd 45 000 turer per dag. I 2015 skyter utbyggingen ytterligere fart. Her er noe av det de syklende massene har fått i år:

SYKLISTENES E6: Første etappe – 660 meter - av planlagt sykkelekspressveg fra sentrum til Ranheim åpnet i juni. Her er en av to bruer som hindrer kryssing av bilveg på denne strekningen ved Leangen.

Syklistenes E6: Første etappe – 660 meter – av planlagt sykkelekspressveg fra sentrum til Ranheim åpnet i juni. Her er en av to bruer som hindrer kryssing av bilveg på denne strekningen ved Leangen.

Sykkelekspressveg sentrum-Ranheim
Første etappe på en planlagt høystandard sykkelveg åpnet i juni; 750 meter mellom Bromstadvegens forlengelse og Arkitekt Ebbels veg ved Leangen. I prosjektet inngår bruer over Leangen allé og Haakon VIIs gate. Sykkelekspressvegen skal være så flat og rett som mulig, og ikke ha kryssende biltrafikk.

Sykkelanlegg Østre Rosten
850 meter sykkelveg med fortau inkludert tre bruer. Sykkelvegen kobles i sør til XXL-brua for gående og syklende, åpnet i 2013, og i nord til eksisterende anlegg ved Tonstadkrysset. Åpnet i juni.

Sentervegens forlengelse
I samme område som Rosten-anlegget – tverrforbindelse under E6. 550 meter sykkelveg med fortau langs ny veg. I tillegg er 400 meter sykkelanlegg oppgradert i tilstøtende områder.

POPULÆR RUTE: Den nye sykkeltraséen fra svingbrua ved Skansen og fram til kongresshotellet på Brattøra danner en rask forbindelse øst-vest med frisk sjøluft som bonus.

Populær rute: Den nye sykkeltraseen fra svingbrua ved Skansen og fram til kongresshotellet på Brattøra danner en rask forbindelse øst-vest med frisk sjøluft som bonus.

Brattørkaia
550 meter nye sykkelfelt på Brattøra, delvis med rød asfalt. Anlegget gjør ferdig en attraktiv og rask forbindelse langs fjorden etter åpningen av den nye svingbrua over Skansenløpet i 2014. Har blitt en magnet for sykkelpendling, hyggesykling og turister.

Mer rød asfalt
Mange nye strekninger med røde sykkelfelt blir gjort ferdig i år, blant annet: Områder ved St. Olavs hospital, Gamle Osloveg på Byåsen og Festningsgata/Stadsingeniør Dahls gate.

MER SYKLING: Mange syklister velger Bakklandet. Også her pågår utbedringer for bedre å skille gående og syklende.

Mer sykling: Mange syklister velger Bakklandet. Også her pågår utbedringer for bedre å skille gående og syklende.

Bakklandet
Stabile sykkelheller er på plass på Øvre Bakklandet – sør for Gamle Bybro. I nord legges nå sykkelheller i Nygata og i den nordligste enden av Nedre Bakklandet fram til Innherredsvegen.

TEMPE: Et hull i den viktige Heimdalsruta forbi Tempe er tettet i år. Bare oppmerking mangler på ny sykkelveg med fortau.

Tempe: Et hull i den viktige Heimdalsruta forbi Tempe er tettet i år. Oppmerking av sykkelveg med fortau manglet da bildet ble tatt.

Tempevegen
Et hull er tettet på en av de viktigste traséene i Trondheim; Tempe på ruta fra Heimdal til sentrum. Her er nå separat sykkelveg med fortau plass på hele strekningen fra Sluppen inn mot St. Olavs hospital.

Heimdal-Klett
Fire kilometer gang- og sykkelveg åpner i høst som sykkeltilbudet i E6 Sør-prosjektet.

ELGESETER BRU: Raskere og tryggere løsning for syklister med sykkelfelt i begge retninger på begge sider av brua. Rullebrett går også an.

Elgeseter bru: Raskere og tryggere løsning for syklister med sykkelfelt i begge retninger på begge sider av brua. Rullebrett går også an.

Elgeseter bru
Nytt toveis sykkeltilbud på Elgeseter bru blir ferdig i høst.

Informativt kart over nye sykkeltiltak i 2015

Flere sykkeltilbud: Oversikt over sykkeltiltak i Trondheim i 2015. Illustrasjon: Marius Hole

Vil du ha de siste nyhetene fra Trondheim 2030?

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Takk for din påmelding!

Saken plassert geografisk

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?