Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Bli med

Ny vår for Lusparken

Del denne artikkelen
Større park : Lusparken blir større til våren. Trondheim havn sine p-plasser langs Kanalen har i høst blitt benyttet som anleggsplass i forbindelse med at kaifrontene er forsterket med nye stålvegger. Til våren blir p-plassene fjernet og vil inngå som en del av Lusparken.

Større park: Lusparken blir større til våren. Trondheim havn sine p-plasser langs Kanalen har i høst blitt benyttet som anleggsplass i forbindelse med at kaifrontene er forsterket med nye stålvegger. Til våren blir p-plassene fjernet og vil inngå som en del av Lusparken.

Lusparken ved Kanalen blir større og bilfri. Til våren utvides grøntområdet i Fjordgata når parkeringsplassene langs Kanalen blir en del av den grønne lungen.

Tekst
Tine Nilsen
Foto
Renere havn

I dag er det 35 parkeringsplasser langs Kanalen nedenfor Lusparken. Disse eies av Trondheim havn. Til våren fjernes p-plassene og området blir en del av parken.

Trondheim Havn har også tidligere avstått arealer ved Krigsseilerplassen, noe som har bidratt til utvikling av byrommet i dette området.

– Når Renere havn nå fjerner den forurensede sjøbunnen og tildekker med rene masser, ligger det svært godt til rette for en parkmessig utvikling av de tidligere parkeringsarealene ved  Lusparken.  Dette vil forskjønne området, og forsterke et sammenhengende «grønt» byrom fra Fjordgata til Solsiden, sier havnedirektør Wollert Krohn-Hansen.

Byromsstrategi

Utvikling og oppgradering av flere sentrale parker og byrom er omtalt i Trondheim kommunes byromsstrategi som er ute på høring. Den har som mål å styrke bylivet i sentrum.

Fornøyd: Prosjektleder i Renere havn, Silje Salomonsen, er glad for ringvirkningene oppryddingsarbeidet gir for byutviklingen i Trondheim.

Fornøyd: Prosjektleder i Renere havn, Silje Salomonsen, er glad for ringvirkningene oppryddingsarbeidet gir for byutviklingen i Trondheim.

Attraktive og tilgjengelige byrom er viktige for det gode liv i sentrum, og erfaringene både fra Trondheim og andre byer er klar; å satse på kvalitet i offentlige uterom er å satse på en attraktiv og bærekraftig by.

Kommunen har ambisjoner om å få til en park i Fjordgata i løpet av 2016.

– Det er viktig at prosjekt Renere havn kan tilføre byen verdier også utover det som skjer på sjøbunnen. Vi er derfor fornøyd med at Lusparken nå blir betydelig mer attraktiv når bilene blir borte fra området, sier prosjektleder Silje Salomonsen.

Les også: Nytt land på Nyhavna

Nye kanalvegger på plass i Gryta

I hele høst har det pågått et omfattende anleggsarbeid i Gryta. De gamle kaifrontene fra 1800-tallet er byttet ut med stålvegger og området er stabilisert. Opprustningen har kostet rundt 30 millioner kroner, og kostnadene er delt mellom Trondheim havn og Trondheim kommune, utenfor budsjettet til Renere havn.

Nye kanalvegger: Spunting på nordsiden av Gryta. Kaifronten stabiliseres og forsterkes med spuntnåler som danner en ny og sammenhengende kanalvegg.

Nye kanalvegger: Spunting på nordsiden av Gryta. Kaifronten stabiliseres og forsterkes med spuntnåler som danner en ny og sammenhengende kanalvegg.

Arbeidet har vært nødvendig for å hindre utglidning av masse i forbindelse med Renere havn sitt oppdrag med å renske opp på sjøbunnen. De gamle kaifrontene ville ikke ha tålt mudringen i Kanalen som nå er kommet i gang for fullt.

Arbeidet med spunting og forankring er ferdig, og de nye kanalveggene består av rundt 90 meter stålspunt på hver side av Kanalen.

– Gjennomføringen av prosjektet i Gryta har gått fint. Spuntarbeidet måtte forlenges med fire uker da vi støtte på gammelt treverk dypt nede i sjøbunnen, men til tross for dette har vi fått få tilbakemeldinger om støy i området, sier Salomonsen.

Les også: Spuntarbeidet i Gryta forsinket

Mudringen har startet

Sjøbunnen i hele Kanalen har et høyt innhold av tungmetaller, spesielt bly, kobber og kvikksølv. I tillegg finner vi også PAH (tjærestoffer) og TBT (tributyltinn).

For å gjøre Kanalen og de andre havneområdene renere, skal sjøbunnen tildekkes med ca 40 cm ren kalkstein.

Gryta: 3D-illustrasjon av arbeidet som skal gjøres i østre del av Kanalen i vinter og utover våren 2016. (Illustrasjon: Paranode).

Gryta: 3D-illustrasjon av arbeidet som skal gjøres i østre del av Kanalen i vinter og utover våren 2016. (Illustrasjon: Paranode).

For at båttrafikken skal kunne fortsette som før må området først mudres (graves opp). Dette arbeidet kom i gang tidlig i desember og skal være ferdig i løpet av februar 2016. Tildekkingen vil starte rett etterpå, og har til hensikt å hindre at den forurensede sjøbunnen virvles opp som følge av propellstrømmer og naturlige strømninger i Kanalen.

Arbeidet i Kanalen skal være ferdig i løpet av våren 2016.

Les også: Båtfolket gleder seg til ny sommer i renere havn

Saken plassert geografisk

AVLYST

Åpningstider

Kontakt

Telefon:

Munkvoll helse- og velferdssenter

Senior, Musikk

100,-

Les hele saken

Filtrer kart

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?