Transport & miljø

Mål for bedre by: Terningkast 2 og 6 for Miljøpakken

Del denne artikkelen

Bedre reisevaner: Folk går og sykler mer i Trondheim, slik som her på Bakklandet. Knut Opeide

Miljøpakkens ti mål skal gjøre Trondheim bedre. Får vi det til? Terningen er kastet. Blant resultatene så langt er én 2-er og tre 6-ere.

Tekst
Hans Kringstad
Foto
Hans Kringstad/Knut Opeide

Miljøpakken lykkes best med å endre folks reisevaner i grønn retning, med å bygge sykkelanlegg og å gjøre bylufta bedre. Det vanskeligste er å nå er målet om mindre utslipp fra kommunens egne kjøretøy.

Dette går fram av en fersk egenevaluering av Miljøpakken. Prosjektet skal evalueres hvert år. Hvis de ti målene ikke nås, skal politikerne vurdere andre tiltak.

Her er mål og foreløpige resultater per 2015 punkt for punkt:

1. CO2-utslipp: Utslippene fra transport skal ned med minst 20 prosent i Trondheim innen 2018 sammenlignet med 2008.

Terningkast 4

Resultat: Utviklingen går riktig vei, men for sakte. Færre bilturer enn før trass i folkevekst, men litt lengre turer i snitt. Antall ladbare biler har økt kraftig. Bruk av biogass på buss reduserer også utslippene. Varslet SSB-statistikk kan gi bedre grunnlag for beregning.

2. Grønne reiser: Andelen som reiser miljøvennlig skal øke fra 42 prosent i 2008 til 50 prosent i 2018. Andel reiser med privatbil skal ned tilsvarende.

Terningkast 6

Resultat: Forholdet grønne reiser/bil var 47/53 prosent ifølge den nasjonale reisevaneundersøkelsen i 2013/2014. Målet er nesten nådd fire år før tida. Trondheim oppfyller også nullvekstmålet om at all persontrafikk skal skje ved gange, sykkel og kollektiv.

3. Sykkelanlegg: Vi skal investere inntil 800 millioner kroner (oppjustert til 1,5 milliarder kroner innen 2025) i et helhetlig gang- og sykkelvegnett. Det skal styrke Trondheims posisjon som Norges fremste sykkelby innen 2018.

Terningkast 6

Resultat: Investeringsnivå i tråd med målet. Det er bygd 30 km nye sykkelveger siden 2009. Vi har 9 prosent sykkelandel, som er høyest av storbyene. Trondheim er byen der høyest andel av innbyggerne er fornøyd med bygging av sykkelveger.

4. Kollektivtransport: Bussen skal fortere fram. 25 prosent økning av snittfart i sentrale byområder innen 2010. 15 prosent fortere innen 2018 på resten av stambussrutenettet, og ytterligere økning sentralt.

Terningkast 5

Resultat: Positiv utvikling fram til 2014. Stagnasjon i 2015, men likevel nær målet for 2018.

5. Byluft: Lokalt bymiljø skal bli betydelig bedre. Trondheim skal overholde alle nasjonale forskrifter til luftkvalitet.

Terningkast 6

Resultat: Krav i nasjonal forskrift overholdt både for svevestøv og avgasser (NO2). Målt byluft har aldri vært bedre. Det skyldes bedre renhold, busser på biogass, flere oppladbare biler og flere syklister og gående.

6. Støy: Antall innbyggere plaget av trafikkstøy skal ned med 15 prosent fra 2011 til 2014.

Resultat: Kan ikke vurderes før neste støykartlegging i 2017. Tiltak blant annet langs E6 i Okstadbakken er gjennomført. Ikke terningskast.

7. Fortetting: 80 prosent av tilvekst av nye boliger skal skje innenfor tettstedsavgrensing. 60 prosent av tilveksten i arbeidsintensive arbeidsplasser skal komme innenfor kollektivbuen.

Terningkast 5

Resultat: I perioden 2008-2014 har 78 prosent av boligene og 56 prosent av de nye arbeidsplassene kommet på rett sted. Trondheim er svært nær målet.

8. Kommunens egne kjøretøy: De direkte klimagassutslippene skal ned med 40 prosent innen 2018.

Terningkast 2

Resultat: Utslippene steg fram til 2012, for deretter å flate ut. Utslipp per kjørte kilometer med lette kjøretøy  har gått ned med nesten 40%. Veksten skyldes primært at det blir kjørt mye mer på grunn av økt tjenesteproduksjon. Trondheim er langt unna målet, men en ny kjøretøystrategi i 2015 peker i riktig retning.

9. Reiseråd: Miljøpakken skal stimulere næringslivet, offentlige myndigheter og andre virksomheter til å gjennomføre tiltak som reduserer utslipp av klimagasser.

Terningkast 5

Resultat: Kontakt og samarbeid med mange bedrifter og skoler via forskjellige tiltak. Færre elever blir kjørt til skolen. Færre arbeidsreisende har fri parkering. NTNU innførte parkeringsavgift høsten 2014 med gode resultater.

10. Trafikkulykker: Antall ulykker skal ned med minst 20 prosent innen 2018 sammenlignet med perioden 2000-2005. Nullvisjonen er overordnet rettesnor for arbeidet med trafikksikkerhet.

Terningkast 5

Resultat: Målet om 20 prosent reduksjon i antall ulykker er nådd. Færre hardt skadde og drepte siden 2008-2010, men et stykke igjen til nullvisjonen.

– Byen vokser. Vi må jobbe hardt videre for å nå målene i Miljøpakken. Paris-avtalen hever ambisjonsnivået ytterligere for kutt i klimagassutslipp, sier Oddgeir Myklebust i Miljøpakkens sekretariat.

Les mer om Miljøpakken.

Bedre byluft: Luftkvaliteten i Trondheim er bedre enn noen gang siden målingene startet. Det gjelder også Elgeseter gate, som var kjent som et av de mest forurensede stedene i Norge.

Bedre byluft: Luftkvaliteten i Trondheim er bedre enn noen gang siden målingene startet. Det gjelder også Elgeseter gate, som var kjent som et av de mest forurensede stedene i Norge.

Vil du ha de siste nyhetene fra Trondheim 2030?

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Takk for din påmelding!

Saken plassert geografisk

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?