Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Levende by

Fra tungtrafikk og næring til levende kunnskapsbydel

Del denne artikkelen
Ny urban bydel: Kan dette bli ditt nye lokalsenter? Samarbeidspartnerne ser for seg både boliger, arbeidsplasser og butikker på Sluppen i framtida.

Ny urban bydel: Kan dette bli ditt nye lokalsenter? Samarbeidspartnerne ser for seg både boliger, arbeidsplasser og butikker på Sluppen i framtida. R. Kjeldsberg

Sluppen har tradisjonelt vært et område preget av store verksted- og lagerbygg, biler og tungtrafikk. Området er nå i utvikling, og flere nye kontorbygg har blitt bygget de siste årene.

Tekst
Grete Kristin Hennissen
Foto
R. Kjeldsberg AS

Sluppen er en bydel som ligger nært opp til eksisterende bolig- og universitetsområder, og  til hovedinnfartsåren inn til byen. Det gjør at Sluppen kan bli et viktig sted i kunnskapsaksen, sier byplanlegger Anne Torres Mollan i Trondheim kommune.

Hun er koordinator for mulighetsstudien for Sluppen, som Trondheim kommune, Miljøpakken, Statens vegvesen, Sør-Trøndelag fylkeskommune og R. Kjeldsberg AS utlyste en tilbudskonkurranse for i januar.

Etter flere år med skisser av nye Sluppen hver for seg, har nå grunneiere og myndigheter gått sammen om å omforme det store næringsområdet like sør for Trondheim sentrum. Samarbeidspartnerne har formulert felles mål for området mot 2050, og målene ligger til grunn for en mulighetsstudie av området.

<strong>Studieområde mulighetsstudie Sluppen:</strong> Området avgrenses av Nidelva i vest, dagens småhusbebyggelse i øst, Bratsbergvegen i nord og inkluderer Smidalen i sør. Kan dette også bli et godt sted for park, boliger og skoler? Illustrasjon: Trondheim kommune

Studieområde mulighetsstudie Sluppen: Området avgrenses av Nidelva i vest, dagens småhusbebyggelse i øst, Bratsbergvegen i nord og inkluderer Smidalen i sør. Kan dette også bli et godt sted for park, boliger og skoler? Illustrasjon: Trondheim kommune.

Omkjøringsvegen viktigste premiss

– Det viktigste grepet er å se på hvordan biltrafikken kan bli en mindre barriere i område, og vi må derfor se på om omkjøringsvegen kan gå i kulvert under bakken, sier byplanleggeren. – Dette er imidlertid en viktig område i kunnskapsaksen, og både lokale, regionale og statlige myndigheter er inne i prosessen.

Hva er kan stå i veien for å få lagt omkjøringsvegen i kulvert?

Dette handler om tid og ressurser. Det kan bli en kostbar løsning, så vi må vite om effekten av inngrepet er stor nok til å forsvare ressursbruken. I tillegg tar gjennomføringen av slike grep lang tid.

Den viktigste oppgaven i mulighetsstudien er derfor å se på om det lar seg løse å legge E6 i kulvert gjennom Sluppen-området, men de tre planleggergruppene som skal delta i mulighetsstudien skal også se på helhetsgrepet.

De tre teamene skal lage hvert sitt forslag for et byplangrep for Sluppen som viser hvordan området kan bli en framtidsrettet og attraktiv portal til kunnskapsaksen, bycampus og Trondheim sentrum, samtidig som viktige samferdselsutfordringer ivaretas for alle trafikantgrupper i området, forteller Mollan.

<strong>Oppe i dagen:</strong> Trafikk og veganlegg dominerer i området i dag. Mulighetstudiet skal vise Omkjøringsvegen i kulvert og et knutepunkt for kollektivtrafikk, med gode tilknytninger for gående og syklende.

Oppe i dagen: Trafikk og veganlegg dominerer i området i dag. Mulighetsstudiet skal vise Omkjøringsvegen i kulvert og et knutepunkt for kollektivtrafikk, med gode tilknytninger for gående og syklende.

Kollektivknutepunkt

De tre gruppene har allerede presentert hvordan de tenker å løse oppgaven, da de søkte om å få oppdraget om mulighetsstudie. I tillegg til å vise hvordan Omkjøringsvegen kan legges under bakken, blir det å vise hvordan man kan legge til rette for framtidige kollektivløsninger en stor del av oppgaven.

Mulighetsstudien skal vise hvordan et framtidig kollektivknutepunkt kan utformes, og bidra til at biltrafikken inn til sentrum reduseres. Utfordringen er å forene funksjonelle trafikkløsninger med en klimavennlig og mangfoldig byutvikling, og få en attraktiv bydel med en egen identitet, sier Mollan.

Byplanleggeren forteller at de tre teamene skal vise hvordan Sluppen kan bli i 2050 og hva som kan gjøres på veien dit; i 2020 og 2030.

Sluppen er et solfylt område nært Trondheim sentrum. Du har sykkelavstand til det meste og kollektivtilgjengeligheten er god.

Anne Torres Mollan

Boligbydel på Sluppen

Dere sier at Sluppen i framtida både skal få arbeidsplasser, boliger, handel og service. Hvordan skal dere få folk til å flytte til dit?

– Sluppen er et solfylt område nært Trondheim sentrum. Du har sykkelavstand til det meste og  kollektivtilgjengeligheten er god og den skal bli enda bedre. I tillegg har du nærheten til Smidalen, Nidelva og elverommet. Det gjør at området har et stort potensial, sier Anne Torres Mollan. Den største utfordringen er egentlig Omkjøringsveien.

Nå ønsker samarbeidspartnerne innspill fra beboerne rundt området til hva de ønsker at Sluppen skal bli for neste generasjon

Vi vil gjerne få høre fra noen som  bor på Nidarvoll, Stubban eller Leirfoss hva de kan fortelle oss om ønsker for Sluppen i framtida. Hvordan vil de at Sluppen skal være i 2050? Vi vil vite hvordan de ser på området i dag og hvordan de mener at Sluppen bør endres framover, forteller Mollan.

Andre spørsmål som man ønsker svar på er: Hva er viktig når det skal bygges ny skole og ungdomsskole? Hvor bør en park ligge og hvordan bør den være? Hva må komme i tillegg hvis dette skal bli en klynge for kunnskapsbedrifter med boliger og skoler? Hva skal til for at de går til Sluppen som sitt bydelssenter, i stedet for å kjøre til Tiller eller Moholt?

Vil du være med å bidra? Ta kontakt med Anne Torres Mollan på byplankontoret i Trondheim kommune på epost anne-torres.mollan@trondheim.kommune.no  eller telefon 72 54 28 19

<strong>Trondheims kunnskapsakse:</strong> Sluppen er i sørspissen av den såkalte Kunnskapsaksen, med kunnskapsbedrifter i sør og universitetsområder videre nordover mot Midtbyen.

Trondheims kunnskapsakse: Sluppen er i sørspissen av den såkalte Kunnskapsaksen, med kunnskapsbedrifter i sør og universitetsområder videre nordover mot Midtbyen.

Saken plassert geografisk

AVLYST

Åpningstider

Kontakt

Telefon:

Munkvoll helse- og velferdssenter

Senior, Musikk

100,-

Les hele saken

Filtrer kart

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?