Transport & miljø

Vi reiser grønnere på handletur – bilen har mistet flertallet

Del denne artikkelen

Folk i Trondheim reiser grønnere til butikk og kafé i 2017 enn for to år siden. Bilene er ikke lenger i flertall.

Tekst
Hans Kringstad
Foto
Carl-Erik Eriksson

I 2015 brukte vi bil på de fleste handelsreisene. Høsten 2017 var over halvparten av handle- og restaurantturene miljøvennlige. Myke trafikanter og kollektivreisende står også for en litt større andel av omsetningen enn i 2015, men bilister handler fortsatt klart mest.

Det viser en ny spørreundersøkelse gjennomført av Sentio for Næringsforeningen, Midtbyen Management og Miljøpakken. Undersøkelsen kobler reisemåte til handling, og måler hvor mye av omsetningen hver trafikantgruppe står for både i Midtbyen, ved nærbutikker utenfor sentrum og ved de store kjøpesentrene.

Trondheimsundersøkelsen var banebrytende i Norge i 2015.Tilsvarende spørsmål i 2017 tyder på at reisevaner endrer seg i miljøvennlig retning. Bilen betyr mye, men gradvis mindre. Noen hovedfunn:

Slik reiser vi som forbrukere

 • Trondheim totalt:53 prosent av handleturene i byen er miljøvennlige. I 2015 var andelen grønne turer til butikk og kafé 45 prosent. Motsatt har andelen bilturer falt fra 54 til 45 prosent. Flertallet har snudd.
 • Midtbyen:
  Tre av fire handleturer til sentrum er miljøvennlige. Busspassasjerer og fotgjengere er de to største gruppene som handler i bykjernen. Deretter kommer bilister og syklister.
 • Kjøpesentre:
  Andelen bilturer har falt, mens flere oppgir at de går. Bussbruken er lav.
 • Nærbutikker/lokalsenter:
  Samme tendens som kjøpesentrene, flere sier at de reiser miljøvennlig til butikken.

Så mye penger bruker bilister og myke trafikanter

 • De som kjører bil:
  Står for to av tre kroner (66 prosent) av all handel i byen. Det er litt lavere enn i 2015. I Midtbyen utgjør bilbasert handel 43 prosent – litt opp fra 2015. Bilbruken til nærbutikker har gått markant ned, ifølge undersøkelsen. Motsatt står de myke trafikantene for en av tre kroner omsetning – litt økende.
 • Kollektivreisende:
  Nest største forbruksgruppe i Midtbyen.
 • Syklister:
  Handler for omtrent like mye ved nærbutikker og i Midtbyen. Fraværende ved kjøpesentrene.
 • Fotgjengere:
  Handler også for omtrent like mye ved nærbutikker og i Midtbyen. Står for litt mer handel enn syklistene ved kjøpesentre.

Bilbruken til de støre kjøpesentrene falt fra 79 til 70 prosent på to år, ifølge undersøkelsen. Flere oppgir at de går.

Endringen i måte å reise på for byen samlet er det mest markante funnet ved undersøkelsen i år. Utvalget er for lite til å analysere for eksempel hvert enkelt kjøpesenter. 1000 personer over 14 år er spurt. Svarene dekker ca 1400 handleturer dagen før intervjuene.

To spørsmål:
1) Hva mener du er viktigste eller mest overraskende funn?
2) Hvordan kan vi bruke resultatene?

Børge Beisvåg, næringspolitisk leder, Næringsforeningen i Trondheimsregionen:
1) Vi ser at flere velger miljøvennlige handelsreiser enn før byen sett under ett. Samtidig er det en kjempeutfordring (gitt at forbrukernes preferanser ikke endrer seg mye og kjapt) å erstatte bilende kunder med nok kunder som velger å reise miljøvennlig, til at vi opprettholder eller styrker handelsomsetningen i Midtbyen. Det siste er gitt at folks preferanser ikke endrer seg mye og kjapt.

2) Undersøkelsen sammen med flere av våre andre undersøkelser er et viktig kunnskapsgrunnlag som bør legges til grunn for de tiltak som nå skal gjennomføres for å bidra til god byutvikling og et miljømessig godt og økonomisk vitalt sentrum.

Kirsten Schultz, daglig leder i Midtbyen Management:
1) At andelen bilbruk ikke bare går ned i Midtbyen, men også ved kjøpesentrene utenfor sentrum. Men pga av den høyere omsetningen bilbrukerne står for, er det fortsatt utrolig viktig for medlemmene våre at de som må bruke bil, har mulighet til det i Midtbyen. P-plasser finns både under tak og på gateplan og de skal være enkle å bruke.

2) Vi må finne ut mest mulig om hva som skal til for at trondhjemmeren tar flere turer til Midtbyen for de beste opplevelser innen shopping, mat og kultur.

Grete Hennissen, midtbykoordinator ved byplankontoret:
1) Det er overraskende å se at andelen bilturer har falt mest ved handleturer til kjøpesentre og nærbutikker, selv om bilen dominerer fortsatt.

2) Det skjer store fysiske endringer i byen vår nå, spesielt i sentrum. Undersøkelsen gir oss et viktig faktagrunnlag i arbeidet med sentrumsplanene. Samtidig må vi byplanleggere ikke kun se bakover og på dagens situasjon, men også følge med på internasjonale trender for handel og reiser. De vil etter hvert komme hit til Trondheim.

Rapport om undersøkelsen.

Også ved lokalsentre og nærbutikker har bilbruken gått ned siden 2015. Her fra Nardosentret.

Vil du ha de siste nyhetene fra Trondheim 2030?

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Takk for din påmelding!

Saken plassert geografisk

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?