Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Levende by

Førende planer for Nyhavna

Del denne artikkelen
Planer og modeller

Lurer du på hva som er besluttet og legger føringer for videre utvikling av Nyhavna? De viktigste kan du lese om her.

Tekst
Turid Helle

Kommunedelplan for Nyhavna

Bystyret vedtok kommunedelplan for Nyhavna 28. april 2016. Dette er første skritt i en omforming av en sentral bydel.

Formålet med planen er å legge til rette for en bystruktur med bymessig bebyggelse og variert arealbruk, et finmasket sykkel- og fotgjengervennlig gatenett, miljøvennlige transportløsninger og en sammenhengende grønnstruktur med gode oppholdsarealer. Kommunedelplanen legger føringer for videre planlegging av bydelen, og fremtidig arealbruk, herunder hvilket areal som skal benyttes til videre havnevirksomhet.

Planen skal være en robust og fleksibel ramme for en utvikling som vil gå over lang tid. Områdets egenart og identitet knyttet til havnevirksomhet, kulturnæring og bebyggelse fra andre verdenskrig skal styrkes og videreføres i transformasjonen av Nyhavna.

Vedtatt sak finner du på Trondheim kommunes nettside.

Kvalitetsprogram for Nyhavna

Kommunedirektøren har utarbeidet et høringsforslag til Kvalitetsprogram for Nyhavna. Kvalitetsprogrammet for Nyhavna følger opp kommunedelplanen for Nyhavna (16.06.16 i sak 12/14816) sitt vedtak om at det skal foreligge et kvalitetsprogram for offentlige rom, et miljøoppfølgingsprogram og et kulturnæringsprogram som legges til grunn for alle planforslag innenfor for hele planområdet, og at det skal foreligge et kulturminneprogram som legges til grunn for alle planforslag innenfor hensynssone bevaring kulturmiljø.

Kvalitetsprogram for Nyhavna sammenfatter de fire programmene og skal legges til grunn for alle planforslag på Nyhavna. Kvalitetsprogrammet setter de fire programmene i sammenheng og skal gi tydelige, men fleksible rammer slik at kulturminner, kulturnæringer, kvalitet i offentlige rom og miljøkrav ivaretas i den videre utvikling av Nyhavna.

Høringsforslaget  finner du på Trondheim kommune sin nettside.

Bylivsstrategi for Nyhavna – piloter og hendelser

Bylivsstrategien “Piloter og hendelser” er en strategi for hvordan vi kan bidra
til attraktiv utvikling av Nyhavna de kommende årene. Strategien legger opp
til en konkret og praktisk utforskning og utvikling, oppfordrer til høy grad av
medvirkning og utnyttelse av eksisterende kvaliteter. Årene som kommer skal
brukes til å teste ut løsninger, lære, vekke nysgjerrighet, og skape fortellinger.
Dette vil gi oss bedre forståelse for hva Nyhavna er og hva det kan bli.

I strategien foreslås det en rekke piloter og hendelser, som er konkrete og
målrettede tiltak. De bygger på overordnede mål for utvikling av Nyhavna og
engasjementet som allerede finnes for området. Tiltakene velges strategisk,
inviterer til dialog og inspirerer til ny handling. De kan bidra til å øke verdien
og oppmerksomheten rundt Nyhavna, og skape og styrke byliv som danner
grunnlag for en levende og attraktiv bydel.

Formannskapets vedtak finner du på Trondheim kommunes nettside.

 

Saken plassert geografisk

AVLYST

Åpningstider

Kontakt

Telefon:

Munkvoll helse- og velferdssenter

Senior, Musikk

100,-

Les hele saken

Filtrer kart

Se alle saker på kartet

Vedtatte planer