Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Min bydel

Nyhavna vil styrke Trondheims posisjon som storby

Del denne artikkelen

Miljøvennlig bydel: Illustrasjonen over Nyhavna viser i hvilket volum og omfang Nyhavna kan bygges ut. Den viser ikke hvordan hvordan bygningene og byrommene til slutt blir seende ut. Pir II

Nyhavna er i støpeformen. Her er de viktigste punktene i planen som legger føringer for hvordan den nye bydelen skal utvikles.

Tekst
Per Arne Tefre
Foto
Trondheim kommune

Boliger, næringsliv, kulturliv og parker med nærhet til sjøen. Trondheim kommunes nylig vedtatte kommunedelplan for Nyhavna legger opp til en tett og urban utvikling av området.

– Et bredt spekter av virksomheter, boliger og tjenestetilbud etablert i dette området, vil skape et potensial for verdiskaping og næringsutvikling som vil styrke byens posisjon som regionalt hovedsete og Norges tredje største by, sier avdelingsleder Per Arne Tefre ved byplankontoret i Trondheim.

Her er hovedpunktene i planen:

Lett å leve miljøvennlig

Nærheten til Midtbyen gjør det hensiktsmessig å utvikle Nyhavna til en tettbygd by med høy grad av kollektivtilgjengelighet og gode gang- og sykkelforbindelser. En slik omdanning vil kunne styrke Midtbyen som naturlig handelssentrum og Trondheim som en bærekraftig by, der det er lett å leve miljøvennlig.

  • Identitet og historie: Området inneholder verneverdig bebyggelse og kaianlegg fra andre verdenskrig, som utgjør et viktig nasjonalt kulturmiljø. Dette gir føringer for omdannelsen fra industrihavn til byområde. Det er lagt opp til et konsept som respekterer og nyfortolker Nyhavnas karakter og fremhever dens kvaliteter.

  • Fleksibel og robust: Foreliggende planforslag viser et klart og robust byplankonsept, som danner et fleksibelt grunnlag for en langsiktig utvikling av området. Det angis et overordnet system av gater og nye offentlige byrom med god kontakt til vannet og det øvrige omkringliggende landskapet. Kvartalsstrukturen tar utgangspunkt i eksisterende eiendomsstruktur. Slik tilrettelegges det for gradvis transformasjon mot et tett og urbant område.

  • Tilgjengelighet: Nyhavnas størrelse og sentrale beliggenhet er et godt utgangspunkt for en høy reiseandel til fots og på sykkel. Gang- og sykkeltraseer er planlagt slik at de naturlig kan kobles til eksisterende traseer i omkringliggende områder. Dette gir et godt nett for miljøvennlig ferdsel, og bidrar til gode forbindelser i byen.

  • Blå og grønn: Vannet er alltid nært på Nyhavna, og det legges stor vekt på at vannet skal være tilgjengelig for alle. Sammen med de planlagte grønne områdene åpnes det for kontakt og utsikt til omkringliggende landskap. Dette blir viktige kvaliteter i planområdet. Den overordnete grønne strukturen er tenkt som sammenhengende bånd, eller ”grønne gater”, som knytter sammen lokale, grønne byrom. Disse skal bestå av parker, bymessige plasser, lekeplasser, bearbeidede kaikanter og steder for forskjellig aktivitet.

Bevaring av kulturminner

Planen legger til rette for en tett, urban struktur med bolig, næring, service, kulturinstitusjoner og rekreasjonsanlegg. Dette skal skje i samspill med områdets eksisterende kulturminner. Nyhavna har et særegent kulturmiljø med historisk sentrale krigsminner som bør prege bydelen også i fremtiden, både gjennom synliggjøring og bruk.

Avgrenset havnevirksomhet

Havneområdene i Trondheim er inne i en omfattende prosess for avklaring av framtidig industri- og havnevirksomhet. Relokalisering av virksomheter, fortetting og effektivisering av havneområdene er under utredning. Ny utvikling og arealbruk i Nyhavna er vurdert opp mot behovet for fremtidig sjøtransport og kaikapasitet, og det er avsatt et avgrenset areal til en fremtidig prosjekt- og beredskapshavn på Transittkaia.

Bolig og næring

Utover avsatt areal til havnevirksomhet, bil-, gang- og sykkelveger, bruanlegg og byrom/parker, er hele området avsatt til sentrumsformål – dvs. en blandet bybebyggelse med høy utnyttelse. Det er ikke bestemt fordelingsprosent mellom nærings- og boligbebyggelse i planforslaget. Fordeling og utbyggingstakt vil avhenge av markedsutvikling, trafikksikkerhet, støy og andre forhold.

Max 10 etasjer – ingen kjøpesenter

Det legges opp til byggehøyder på fem til sju etasjer i planområdet. Videre foreslås å etablere to tyngdepunkter for handels- og servicefunksjoner, lokalisert ved Lademoen stasjon og lengst nord på Strandveikaia/Ladehammerkaia. Her kan det vurderes høyere bebyggelse, opp til ti etasjer. Større handelsetableringer som kjøpesenter tillates ikke. Handel skal primært være et lokalt tilbud, og ikke utgjøre en trussel for Midtbyen som handelssentrum.

Kunst og kultur

Kommunedelplanen skal ha fleksibilitet og rom for langsiktig endring, slik at samfunns- og markedsmessige endringer over tid kan tas opp i det videre arbeidet. Midlertidighet som strategi er hensiktsmessig i et planområde med så lang utbyggingstid. Prosjektet En blå tråd, der Nyhavna er hovedsatsingsområde i 2016, støtter opp under en slik strategi.

Målet med prosjektet er å fremheve kulturminner som en ressurs i bystrukturen, knytte byen og vannet tettere sammen og fremme bedre bymiljø og bykvalitet i områder under utvikling. Gjennom En blå tråd kan stedets potensial synliggjøres, og lokalt engasjement kan være med å gi identitet til en framtidig bydel. Dette kan styrke målsettingen om å beholde og synliggjøre kulturminner fra andre verdenskrig, samt tilrettelegge for kunst- og kulturbaserte næringer.

Sjøpromenade og grønne lunger

Nyhavna har god kontakt med Trondheimsfjorden, gode solforhold og nærhet til attraktive rekreasjonsområder på Lade. Planen legger til rette for etablering av et nettverk av parker og byrom med bedre forbindelser til omkringliggende områder. Dette vil berike byens totale rekreasjonsmuligheter, gi mange nye møtesteder og aktivitetstilbud og sikre en sammenhengende sjøpromenade fra Trolla til Ranheim.

Knutepunkt

Knutepunkt på Lademoen stasjon og bussrutetilbud gir god kollektivtilgjengelighet, mens sentrumsområdene i Midtbyen, Bakklandet og Solsiden bare ligger noen minutter unna. Planområdets umiddelbare tilknytning til hovedvegsystem gir sammen med områdets betydelige størrelse gode vilkår for en bymessig utvikling.

Vil du ha de siste nyhetene fra Trondheim 2030?

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Takk for din påmelding!

Saken plassert geografisk

AVLYST

Åpningstider

Kontakt

Telefon:

Munkvoll helse- og velferdssenter

Senior, Musikk

100,-

Les hele saken

Filtrer kart

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?