Transport & miljø

Oppgraderingen av Klostergata starter etter påske

Del denne artikkelen

Oppgraderes: Når arbeidene er ferdig vil Øya få en ny gate med ny asfalt, nytt bredere fortau og nye gatelys. Et helt nytt og moderne vann- og avløpsanlegg vil redusere lekkasjer og utslipp til Nidelva. Foto: Carl-Erik Eriksson

I forbindelse med nye Trondheim Spektrum skal Trondheim kommune oppgradere Klostergata. Gata er hovedadkomsten til Øya for de som bor der og alle som skal bruke den nye hallen.

Tekst
Turid Helle

– Vi har gjort alle nødvendige kartlegginger og er ferdig å prosjektere nye ledninger og ny veiprofil med fortau sier Øivind Andersen, prosjektleder ved Kommunalteknikk i Trondheim kommune. Nå søker vi etter aktør som kan utføre arbeidet. Anbudet ble lagt ut før jul.

– Det blir stille fra vår side en stund nå, sier han. Etter anbudsfasen lager vi politisk sak som behandles i februar. Så vår oppstart skjer først i mars-april 2018.

Anleggsområdet: Gravearbeider vil skje i Klostergata fra Trondheim Spektrum til Maurits Hansens gate litt utenfor bildet. Rundt de store nyere kvartalene mot Nidelva skal det anlegges stikkgrøfter. I tillegg kommer avskjærende grøfter fra Klostergata og til elveløpet i sør- og mot nord. Foto: Carl-Erik Eriksson

Beboerne på Øya er naturlig nok opptatt av utbyggingen på Nidarø og urolige for både trafikkbelastning i området og tilkomst til og fra boliger i anleggsfasen.

– Det vil komme varsler og informasjon før vi skal gjøre tiltak, sier Andersen. Mye skjer samtidig, så vi er opptatt av å gi så god informasjon som mulig og har etablert en god dialog med Trondheim Spektrum og Øya Velforening.

Moden for oppgradering

Avskjærende grøft: Noen steder anlegges avskjærende grøfter fra Klostergata til elven. Her vil grøften legges over plenen. Alt blir satt i samme stand når arbeidet er fullført. Foto: Carl-Erik Eriksson

Klostergata har en komplisert infrastruktur med mye kabler og ledninger i grunnen. Gateløpet er trangt. En del av vannledningene er fra 1895 og avløpsnettet fra 1930.

– Mye er i dårlig stand og svært modent for utskifting, forteller Andersen. Ledningsnettet lekker og slik situasjonen er nå må det påregnes mye vedlikehold.

Når arbeidene er ferdig vil Øya få en ny gate med ny asfalt, nytt bredere fortau og nye gatelys. Et helt nytt og moderne vann- og avløpsanlegg vil redusere lekkasjer og utslipp til Nidelva.

– Det er fortsatt gammelt ledningsnett i sidegatene på Øya, men det nye anlegget vil heve standarden og kapasiteten for å ta unna økte nedbørmengder betraktelig, sier Andersen.

Status for kartleggingsfasen
Kartleggingene som startet i høst er nå utført:

  • Registreringer av terreng, murer, gjerder, trær og øvrig beplantning på eiendommer som ligger langs Klostergata og kryssende veger er avsluttet. Prosjektet har nå data om alle kjellerdybder med laveste sluk for hele Klostergata. Det gir nødvendig informasjon om hvor dypt de nye avløpsledningene må legges.
  • Bygningsteknisk tilstand på boliger er registrert for å kunne dokumentere mulige skader som gravearbeidene i verste fall kan forårsake. Status for tilstanden (eventuelle setninger) er nå kjent for eiendommer ved Agnar Mykles Plass og i Gudrunsgate og grunneiere er tilfreds med at en slik vurdering er utført.

Fjernes: Det store treet er sykt og fjernes i løpet av vinteren. Foto: Carl-Erik Eriksson

Noen trær står i veien!
Øya er preget av eldre bebyggelse og har mange store gamle trær. De er verdifulle både for folks trivsel og for dyr og insekter. 

– Selv om veien stort sett blir som før blir vi nødt til å fjerne noen trær, men det ønsker vi å begrense, forteller prosjektlederen. Vi må nok fjerne de som står midt i fortau, og det kan være snakk om 4-7 trær. Ett av de store trærne er sykt. Dette kommer bydrift til å fjerne i løpet av vinteren.

Arkeologisk forundersøkelse avsluttet
Rester av Elgeseter kloster er registrert i deler av Klostergata. NIKU (Norsk Institutt for Kulturminneforskning) har gjennomført forundersøkelser av området. Gravearbeidet er ferdig og rapport om funnene er levert.

Funnene viser drift for lenge siden, før vikingtid, og det er sannsynlig at det har vært en kirkegård her. Det er enda ikke endelig avklart om det blir mer graving her. Trolig blir det ikke full utgraving, men av overvåking av arbeidene. Det er Riksantikvaren som beslutter gravetiltak og NIKU som overvåker og utfører utgravinger.

Vil du ha de siste nyhetene fra Trondheim 2030?

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Takk for din påmelding!

Saken plassert geografisk

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?