Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Elgeseter

Planene for NTNU Campus ute på høring

Del denne artikkelen
Planleggerne vurderer campus

Ser på mulighetene: Anne Reinton, prosjektleder campus i Rådmannens fagstab, planprosjektleder for campus i Trondheim kommune, Per Arne Tefre og Øystein Ask, arkitekt og byplanlegger, studerer modellen av Trondheim sentrum og området hvor campus vil ligge. Foto: Unni Skoglund

Realisering av NTNU Campus rykker stadig nærmere. Nå har både universitetet og kommunen tatt et viktig steg videre i utviklingen av en samlet campus i Trondheim.

Tekst
Unni Skoglund

− Det er spennende at dette begynner å ta form, sier Per Arne Tefre, planprosjektleder for campus i Trondheim kommune.

Etter vedtak i bygningsrådet gikk ”Forslag til planprogram for samlet campus i Trondheim”, ut på høring og offentlig ettersyn den 12. mars. Høringsperioden er seks uker.

Lokalisering

Et av planprogrammets hovedmål er å bestemme seg for hvor campusutbyggingen skal lokaliseres. Et stort antall tomter var med i prosessen fra starten av. Så la NTNU fram hvilke tomter de ønsket å ha med videre i prosessen. Deretter la rådmannen fram sitt forslag. En av diskusjonene har vært om, og i så fall hvor mye, man skulle ta av parkarealet i området. Fra kommunens side har bygging i parkområder blant annet blitt vektet mot hensynet til naturverdier, barn og unges oppvekstsvilkår og kulturminner. Rådmannens forslag var mer restriktivt enn NTNU sine ønsker i forhold til parkarealet.

− Politikernes anbefalinger er enda mer restriktive i forhold til bygging i parken enn det rådmannen var. Politikerne åpnet kun for en begrenset bygging i Hestehagelunden, som er området mellom Klæbuveien og Sem Sælands vei på Gløshaugen, mens hoveddelen av Høgskoleparken skjermes, sier Tefre.

Nå som politikerne har sagt sitt må NTNU forholde seg til det handlingsrommet som politikerne definerte.

I høringsperioden kan alle som vil komme med merknader. Merknadene vil svares ut og følge planprogrammet til fastsettelse i Bystyret.

<Strong>Restriktive til bygging i parken:</Strong> Politikerne åpner kun for en begrenset bygging i Hestehagelunden, som er området mellom Klæbuveien og Sem Sælands vei på Gløshaugen, mens hoveddelen av Høgskoleparken skjermes. Foto: Carl-Erik Eriksson

Restriktive til bygging i parken: Politikerne åpner kun for en begrenset bygging i Hestehagelunden, som er området mellom Klæbuveien og Sem Sælands vei på Gløshaugen, mens hoveddelen av Høgskoleparken skjermes. Foto: Carl-Erik Eriksson.

Mange tomtemuligheter

19 tomter, spredt fra Studentersamfundet og helt ned til området nedenfor Realfagbygget, er det som NTNU nå må forholde seg til. Tomtene ligger på begge sider av Elgesetergate. NTNU er nå i gang med å utarbeide en mulighetsstudie ut fra de tomtene som politikerne har vedtatt at er mulige for bygging av ny campus.

− Alle tomtene i området har sine begrensninger og utfordringer. Slik er det når man bygger i et byområdet som allerede er rimelig tett bygd ut, sier Tefre og tilføyer: − Det kan også være behov for å kjøpe opp noen private tomter når campus skal realiseres.

Et annet hovedmål som det skal tas stilling til i høringsperioden er en liste over utredningstema som skal gjelde for alle påfølgende reguleringsplaner. I høringsperioden skal det også avklares avgrensning, samt rammer og føringer for påfølgende reguleringsplaner.

− Samling av NTNUs campus er definitivt det største prosjektet som skal realiseres for å nå vår felles visjon om å skape Nordens mest attraktive og levende bycampus. Samtidig er det gledelig at også andre viktige institusjoner i bycampus planlegges og utvikles. Studentersamfundets nybygg er et godt eksempel. Nå er det viktig å fortsette det gode samarbeidet for å forsterke ønsket utvikling i området med både utdanning, forskning, studentvelferd, nærings- og byliv, sier Anne Reinton, prosjektleder campus i Rådmannens fagstab.

Tomtene: De tomtene som politikerne i bystyret har bestemt at NTNU har å sjonglere med er markert med rødt. Det er 19 tomter til sammen, av ulik størrelse og art.

Sammenheng mellom byen og campus

På tross av at det vil bli en massiv utbygging i forbindelse med campus, er det bestemt at campusområdet, når det står ferdig, ikke skal generere ny biltrafikk inn i området. Man ser for seg at biltrafikkmengden i Elgeseter gate vil være som i dag, eller lavere. Eksempelvis vil parkeringsplasser som fjernes ikke bli erstattet. Flere må gå, sykle og kjøre kollektivt.

− Kommunen jobber også med å sikre forbindelser mellom områdene som nå skal bygges ut. Vi har fokus på at det kommer nye, offentlige byrom som har gode kvaliteter for byen og at det sikres et godt sammenhengende gang- og sykkelnettverk. Dette er temaer som også NTNU jobber for, sier Tefre.

Kommunen har også fokus på at eksempelvis siktlinjen mellom hovedbygget på Gløshaugen og Nidarosdomen ivaretas.

− I og med at campus skal sammenbindes med eksisterende campusfunksjoner på St. Olav, er det viktig å se på koblingspunktene over Elgesetergate. Gode forbindelser er veldig viktig for at både byen og campusområdet skal fungere best mulig, sier Øystein Ask, arkitekt og byplanlegger.

For å sikre en sammenhengende struktur av offentlige rom for en samlet campus, skal kommunen og NTNU utarbeide en Veiledende plan for offentlige rom (VPOR). VPOR tar for seg gater, parker, plasser og sykkelstier som skal opparbeides eller oppgraderes ved utviklingen av området.

Stor vekst i området

− Kommunen har gjennomført en stedsanalyse i forhold til både koblinger, mangler og potensial som ligger i dette området. Det er viktig at potensialet utnyttes og å sikre en helhet i byen når en så omfattende utbygging skal skje sentralt i Trondheim, sier Ask.

Kommunen jobber sammen med NTNU om VPOR, for å se hvilke behov de har.

− VPOR vil være et nyttig verktøy for å sikre en helhetlig byutvikling i dette området. Antall mennesker som vil ferdes i denne delen av byen kommer til å øke voldsomt når campus står ferdig. Da er det viktig å sikre at forbindelsene mellom universitetsområdet og byen fungerer best mulig. Det vil komme ca. 10 000 nye studenter og 3 000 ansatte inn i området. Til sammen vil området Kalvskinnet, Øya og Gløshaugen da brukes av ca 40 000 mennesker tilknyttet NTNU, sier planprosjektlederen og tilføyer:

− Kommunen og NTNU har et felles mål om at denne utbyggingen ivaretar NTNUs virksomhetsutvikling og blir bra for byen. Det vil være et stort løft for Trondheim at vi får samlet universitetet på ett sted.

Saken plassert geografisk

AVLYST

Åpningstider

Kontakt

Telefon:

Munkvoll helse- og velferdssenter

Senior, Musikk

100,-

Les hele saken

Filtrer kart

Se alle saker på kartet

Har du lest disse sakene?