Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Bli med

Trondheim tester borgerpanel

Del denne artikkelen

Borgerpanel: Et panel på 16 uttrukne trondhjemmere og 8 fagpersoner har møttes for å diskutere hvordan initiativer fra innbyggere, organisasjoner, frivillige, sosiale entreprenører og andre som bidrar til å nå byens felles mål - bør støttes. Foto: Kristin Solhaug Næss

Kan en tilfeldig valgt, representativ gruppe innbyggere bidra til bedre avgjørelser for bydelene våre?

Tekst
Kristin Solhaug Næss

Etter at regjeringen i mai 2019 bestemte at all kommunal planlegging skal ta innover seg bærekraftmålene, har også Trondheims politikere satt temaet på dagsorden. Trondheim kommune tester nå et borgerpanel. 

De store diskusjonene

Bærekraftig utvikling må diskuteres både på rådhuset og ute i bydelene, blant unge og gamle, for å finne ut hva dette egentlig betyr for byen. Derfor ble det besluttet å teste om borgerpaneler kan hjelpe oss på veien mot de bærekraftige valgene vi må ta.

Litt av utfordringen er hvordan vi skal sikre lydhøre, inkluderende, deltakerbaserte og representative beslutningsprosesser på alle nivåer, slik FNs bærekraftmål 16 beskriver for fred og rettferdighet.

Oppsummerer diskusjoner: Borgerpanelet går gjennom gruppearbeidet i fellesskap, og oppsummerer viktige undertemaer de vil ha fokus på i bærekraftig bydelsutvikling. Foto: Kristin Solhaug Næss

Grønn bydelsutvikling

Borgerpanelet har siden februar i år diskutert temaet bærekraftig og inkluderende bydeler. De har reflektert rundt hva dette betyr der de selv bor, diskutert hvordan initiativer fra bydelene støttes i dag, og hvordan de mener dette bør gjøres i fremtiden.

Et panel på 16 uttrukne trondhjemmere og 8 fagpersoner har diskutert hvordan initiativer fra innbyggere, organisasjoner, frivillige, sosiale entreprenører og andre som bidrar til å nå byens felles mål – bør støttes. Her er deres anbefaling.

Kommunen bør støtte:

1) prosjekter som bidrar til bedre, mer bærekraftige og mangfoldige nabolag

2) prosjekter som er identitetsbyggende og som skaper tilhørighet

3) prosjekter som bidrar til sosial inkludering

Panelet har trukket frem viktige undertemaer som møteplasser, delekultur og aktivisering av ungdom. De har også anbefalt at kommunen bør støtte initiativene med hjelp, veiledning og samarbeid om løsninger, i tillegg til økonomiske tilskudd.

Korona: Siste del av samlingene blitt gjennomført digitalt, med tilrettelegging for deltakelse gjennom videomøter og direkte på telefon.

Borgerpanelets arbeidsform

Et slikt panel utfordrer mange av dagens måter å gjøre ting på. Møtene har vært gjennomført i samarbeid med NTNU og inkubatoren for sosial entreprenørskap So Central. Deltakerne i panelet har hatt flere fysiske og digitale samlinger hvor de har lært om bærekraftsmålene og sammenhengen mellom miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft.

God erfaring fra sterke barnefellesskap

I 2018 ble det samlet en stor gruppe innbyggere for å diskutere hvordan byen kunne hanskes med mobbing i skolen. Den gangen meldte folk seg frivillig til å delta, de som ønsket kunne ta del i panelet. Basert på de positive erfaringene, har Trondheim denne gangen trukket ut folk til å delta i et borgerpanel. Det skal sikre deltakelse fra alle deler av samfunnet, også de som vanligvis ikke tar til orde i debattene.

Vanlig form for medvirkning

Borgerpaneler har blitt benyttet i byer over hele verden, og stadig flere tar i bruk denne formen for medvirkning. I 2019 og 2020 har det blitt gjennomført flere borgerpaneler hvor klima har vært tema, som store nasjonale borgerpaneler i Frankrike og Storbritannia, til mindre lokale borgerpaneler som i Camden og Oxford. Sommeren 2019 gjennomførte Camden et klimapanel, for å utvikle en ny klimastrategi sammen med et representativt utvalg fra befolkningen.

I Trondheim er forsøksordningen med borgerpanel en del av arbeidet med hvordan kommunen skal bli bedre på å involvere innbyggere i utviklingen av egen by.

Har du lest disse sakene?