Trondheim 2030

Hei! Vi ser du bruker Internet Explorer

Microsoft har sluttet å oppdatere sikkerheten til Internet Explorer og anbefaler at man bruker Microsoft Edge istedet. På dette grunnlaget er ikke denne nettsiden optimalisert for Internet Explorer. Vi anbefaler at du åpner nettsiden i en annen nettleser.

Les mer her.

Bli med

Innbyggerne: Klimamålene er viktige

Del denne artikkelen

Bred oppslutning: Et overveiende flertall av innbyggerne i Trondheim mener klimaarbeidet er viktig, og at det vil gjøre byen bedre å bo i.

Klimamålene til Trondheim om 80 % utslippskutt innen 2030, får bred støtte blant byens befolkning. Det viser en innbyggerundersøkelse.

Tekst
Knut Okkenhaug
Foto
Carl-Erik Eriksson

Et overveiende flertall av innbyggerne i Trondheim mener klimaarbeidet er viktig, og at det vil gjøre byen bedre å bo i.

Oversiktsbilde - Trondheim

Sterkt mandat: Nær ni av ti spurte i innbyggerundersøkelsen mener det er viktig at Trondheim når målet om 80 prosent utslippsreduksjon av klimagasser innen 2030.

Resultatene fra årets innbyggerundersøkelse om folks holdninger til kommunens klimastrategi, er i stor grad sammenfallende med resultater fra forrige undersøkelse, gjort i desember 2017: Da som nå mener 87 prosent av de spurte at det er svært viktig eller ganske viktig at Trondheim når målet om 80 prosent utslippsreduksjon av klimagasser innen 2030 (sammenlignet med 1991-tall).  

Økt engasjement

Prosjektleder for Klimaplanen i Trondheim kommune, Jo-Kristian Stræte Røttereng mener svarene gir grunn til optimisme: 

Bred oppslutning: Oppslutningen om målene i klimaarbeidet gjelder stort sett på tvers av kjønn, alder, utdanningsnivå og livssituasjon, påpeker prosjektleder for klimaplanen, Jo-Kristian Stræte Røttereng.

–  Det vi spesielt skal merke oss, er at vi ser en endring i engasjementet på individnivå siden forrige undersøkelse. Folk oppgir at de i økende grad er villige til å klimahensyn i personlige valg – for eksempel når det kommer til å redusere antall flyreiser, kaste mindre mat og gå mer, sier Jo-Kristian.

Nasjonal lederposisjon

Klimaundersøkelsen 2019 ble gjennomført i månedsskiftet februar/mars blant et representativt utvalg på 1000 respondenter – 800 fra Trondheim, 200 fra randkommuner. Undersøkelsen er utført av Opinion på oppdrag fra Miljøenheten i Trondheim kommune.  Andre funn i undersøkelsen det er verdt å merke seg, er at 76 prosent mener det er helt eller ganske riktig at Trondheim kommune tar en nasjonal lederposisjon i klimaarbeidet. Analysen fra Jo-Kr. Stræte Røttereng er klar:

– Det er ikke folks holdninger det er noe i veien med. Nå er det er opp til beslutningstakerne å legge til rette for at de gode klimavalgene blir praktiske og gjennomførbare i folk sin hverdag.

Flere gjør endringer

Når det kommer til personlig engasjement, synes det å være en dreining mot at folk er villige til å gjøre mer på det personlige plan for å bidra til reduserte klimagassutslipp. På spørsmålet “ I hvilken grad gjør du endringer i egen hverdag for å redusere dine egne klimagassutslipp i dag?” Svarer 10 prosent at de gjør store endringer, 55 prosent oppgir at de gjør noen endringer.  I desember 2017 svarte 7 prosent at de gjorde store endringer, 54 prosent oppga at de gjorde noen endringer.

Sykkelbyen: Trondheim har befestet sin stilling som sykkelbyen i Norge. Innbyggerundersøkelsen tyder på at andelen syklister skal øke ytterligere i tiden fremover.

Interessante funn

Undersøkelsen har en rekke andre spørsmål om atferdsendring som – sammenholdt med den første undersøkelsen – gir interessante funn. Her er noen av de viktigste funnene:

I hvilken grad er det svært sannsynlig at du vil gjøre følgende:

  • Sykle/gå mer: 52% (9% økning)
  • ENØK- tiltak i hjemmet: 39% (5% økning)
  • Reise oftere kollektivt: 31% (2% økning)
  • Bytte til elbil: 27% (5,5% økning)
  • Spise mindre kjøtt: 26% (5% økning)
  • Kjøre mindre bil: 25% (4,9% økning)
  • Fly mindre: 19% (3,8% økning)

Årets undersøkelse har noen spørsmål som ikke var med i forrige undersøkelse: I hvilken grad er det svært sannsynlig at du vil gjøre følgende: Låne fremfor å kjøpe nytt: 21%, reparere fremfor å kjøpe nytt: 52%, kjøpe brukt fremfor nytt: 37%

– I sum viser innbyggerundersøkelsene at klimaarbeidet i Trondheim har et sterkt folkelig mandat. Det er viktig å ta med seg i arbeidet som nå gjøres for å nå klimamålene, sier Jo-Kristian Stræte Røttereng.

 

Har du lest disse sakene?