Bymeninger

Innbyggerne: Klimamålene er viktige

Del denne artikkelen
Litt smarter

Bred oppslutning: Et overveiende flertall av innbyggerne i Trondheim mener klimaarbeidet er viktig, og at det vil gjøre byen bedre å bo i.

Klimamålene til Trondheim om 80 % utslippskutt innen 2030, får bred støtte blant byens befolkning. Det viser en innbyggerundersøkelse.

Tekst
Knut Okkenhaug
Foto
Carl-Erik Eriksson

Et overveiende flertall av innbyggerne i Trondheim mener klimaarbeidet er viktig, og at det vil gjøre byen bedre å bo i.

Oversiktsbilde - Trondheim

Sterkt mandat: Nær ni av ti spurte i innbyggerunderesøkelsen mener det er viktig at Trondheim når målet om 80% utslippsreduksjon av klimagasser innen 2030.

Resultatene fra årets innbyggerundersøkelse om folks holdninger til kommunens klimastrategi, er i stor grad sammenfallende med resultater fra forrige undersøkelse, gjort i desember 2017: Da som nå mener 87% av de spurte at det er svært viktig eller ganske viktig at Trondheim når målet om 80 % utslippsreduksjon av klimagasser innen 2030 (sammenlignet med 1991-tall).  

Økt engasjement

Prosjektleder for Klimaplanen i Trondheim kommune, Jo-Kristian Stræte Røttereng mener svarene gir grunn til optimisme: 

Bred oppslutning: Oppslutningen om målene i klimaarbeidet gjelder stort sett på tvers av kjønn, alder, utdanningsnivå og livssituasjon, påpeker prosjektleder for klimaplanen, Jo-Kristian Stræte Røttereng.

–  Det vi spesielt skal merke oss, er at vi ser en endring i engasjementet på individnivå siden forrige undersøkelse. Folk oppgir at de i økende grad er villige til å klimahensyn i personlige valg – for eksempel når det kommer til å redusere antall flyreiser, kaste mindre mat og gå mer, sier Jo-Kristian.

Nasjonal lederposisjon

Klimaundersøkelsen 2019 ble gjennomført i månedsskiftet februar/mars blant et representativt utvalg på 1000 respondenter – 800 fra Trondheim, 200 fra randkommuner. Undersøkelsen er utført av Opinion på oppdrag fra Miljøenheten i Trondheim kommune.  Andre funn i undersøkelsen det er verdt å merke seg, er at 76 % mener det er helt eller ganske riktig at Trondheim kommune tar en nasjonal lederposisjon i klimaarbeidet. Analysen fra Jo-Kr. Stæte Røttereng er klar:

– Det er ikke folks holdninger det er noe i veien med. Nå er det er opp til beslutningstakerne å legge til rette for at de gode klimavalgene blir praktiske og gjennomførbare i folk sin hverdag.

Flere gjør endringer

Når det kommer til personlig engasjement, synes det å være en dreining mot at folk er villige til å gjøre mer på det personlige plan for å bidra til reduserte klimagassutslipp. På spørsmålet “ I hvilken grad gjør du endringer i egen hverdag for å redusere dine egne klimagassutslipp i dag?” Svarer 10% at de gjør store endringer, 55 % oppgir at de gjør noen endringer.  I desember 2017 svarte 7% at de gjorde store endringer, 54 % oppga at de gjorde noen endringer.

Sykkelbyen: Trondheim har befestet sin stilling som sykkelbyen i Norge. Innbyggernundersøkelsen tyder på at andelen syklister skal øke ytterligere i tiden fremover.

Interessante funn

Undersøkelsen har en rekke andre spørsmål om atferdsendring som – sammenholdt med den første undersøkelsen –  gir interessante funn. Her er noen av de viktigste funnene:

I hvilken grad er det svært sannsynlig at du vil gjøre følgende:

Sykle/gå mer: 52% (9% økning)

ENØK- tiltak i hjemmet: 39% (5% økning)

Reise oftere kollektivt: 31% (2% økning)

Bytte til elbil: 27% (5,5% økning)

Spise mindre kjøtt: 26% (5% økning)

Kjøre mindre bil: 25% (4,9% økning)

Fly mindre: 19% (3,8% økning)

Årets undersøkelse har noen spørsmål som ikke var med i forrige undersøkelse: I hvilken grad er det svært sannsynlig at du vil gjøre følgende: Låne fremfor å kjøpe nytt: 21%, reparere fremfor å kjøpe nytt: 52%, kjøpe brukt fremfor nytt: 37%

– I sum viser innbyggerundersøkelsene at klimaarbeidet i Trondheim har et sterkt folkelig mandat. Det er viktig å ta med seg i arbeidet som nå gjøres for å nå klimamålene, sier Jo-Kristian Stræte Røttereng.

 

Vil du ha de siste nyhetene fra Trondheim 2030?

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Takk for din påmelding!

Har du lest disse sakene?